in , ,

IELTS Listening Test – Intro

Introduction

Phần thi IELTS Listening có 4 phần. Mỗi phần gồm 10 câu hỏi, tổng công sẽ có 40 câu hỏi. Phần thi kéo dài 30 phút và bạn có thêm 10 phút để ghi đáp án của bạn vào phiếu trả lời.

IELTS Listening có 4 phần nhỏ, mỗi phần tương ứng với 1 audio để nghe.
Phần 1: một đoạn hội thoại giữa 2 người về một chủ đề hằng ngày.
Phần 2: một đoạn độc thoại về một chủ đề xã hội hàng ngày.
Ví dụ: một bài phát biểu về cơ sở vật chất ở địa phương
Phần 3: một đoạn hội thoại giữa nhiều người (2–4 người) về một chủ đề học thuật.
Ví dụ: sinh viên và người hướng dẫn thảo luận về một bài tập.
Phần 4: một đoạn độc thoại về một chủ đề học thuật.
Ví dụ: một bài giảng trong lớp của giáo viên
Mỗi audio chỉ phát 1 lần duy nhất. Phần nghe có thể có nhiều giọng khác nhau, không cố định: giọng Anh Anh, Anh Úc, Anh New Zealand, Anh Mỹ và Anh Canada.

Listening Section 1

Content is locked
You need to enter a password to unlock this content

Listening Section 2

Content is locked
You need to enter a password to unlock this content

Listening Section 3

Listen Section 3 - 77eng.com

Content is locked
You need to enter a password to unlock this content

Listening Section 4

Listen Section 4 - 77eng.com

Content is locked
You need to enter a password to unlock this content

IELTS Reading Test – Intro

Túi Tablet TomToc H14-C01D (USA)